Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2020

                                                                

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020

                             (Khóa 32)                                          

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 17/1/2020.

Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.