Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp

 HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.11

ANHSC2.12

ANHSC2.11 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5; khoảng mã A34660 – A35575)

ANHSC2.12 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5; khoảng mã A35627 – A37380)

ANHSC2.19

ANHSC2.20

ANHSC2.19 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10; khoảng mã A34687 – A36516)

ANHSC2.20 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10; khoảng mã A36739 – A37391)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.13

ANHSC3.14

ANHSC3.13 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã A31486 – A36197)

ANHSC3.14 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã A36232 – A37361)

ANHSC3.22

ANHSC3.23

ANHSC3.22 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 – 10; khoảng mã A34678 – A36013)

ANHSC3.23 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 – 10; khoảng mã A36068 – A37360)

2.  Danh sách các lớp ghép

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.5

ANHSC3.6

ANHSC3.5 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

ANHSC3.26

ANHSC3.27

ANHSC3.26 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 9 - 10)

3.     Danh sách các lớp gộp – tách đôi

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.11

ANHSC2.12

ANHSC2.11 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5; khoảng mã A34660 – A35575)

ANHSC2.12 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5; khoảng mã A35627 – A37380)

ANHSC2.19

ANHSC2.20

ANHSC2.19 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10; khoảng mã A34687 – A36516)

ANHSC2.20 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10; khoảng mã A36739 – A37391)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.13

ANHSC3.14

ANHSC3.13 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã A31486 – A36197)

ANHSC3.14 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã A36232 – A37361)

ANHSC3.22

ANHSC3.23

ANHSC3.22 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 – 10; khoảng mã A34678 – A36013)

ANHSC3.23 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 – 10; khoảng mã A36068 – A37360)

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.