Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31 và các khoa còn lại khóa ≤ 31)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

                                                             

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 

 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31 và các khoa còn lại khóa ≤ 31)                                             

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 23/12/2019. Đề nghị sinh viên download tại đây.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.