Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 32 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 31 (HK II, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 32 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 31

(HK II, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

I. Học kỳ II, năm học 2019 - 2020 của khóa 32 bắt đầu học từ ngày 30/12/2019.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: https://dangkyhoc.thanglong.edu.vn/

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh đại cương (TAĐC)

- Sinh viên khóa 32 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học.

- Sinh viên bị trùng lịch học Tiếng Anh với các học phần ép cứng cần đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để được hỗ trợ giải quyết. Trường hợp sinh viên cố tình không nhận hỗ trợ đăng ký học sẽ xem như tự ý bỏ học học phần tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân, tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 32:

+Đợt chính thức: từ 8h00 ngày 20/12 đến 8h00 ngày 23/12/2019;

+Đợt bổ sung: từ 8h00 ngày 24/12 đến 8h00 ngày 25/12/2019;

(chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 31:

+ Đợt chính thức: từ 8h30 ngày 25/12 đến 8h00 ngày 26/12/2019;

+ Đợt bổ sung: từ 8h00 ngày 27/12 đến 8h00 ngày 30/12/2019; (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

II. Sinh viên khoá ≤ 31 không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 32 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA102

Quản trị học đại cương

 

2

EC102

Nhập môn kinh tế học

3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

 

4

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

6

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

7

MA100

Logic và suy luận toán học

8

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

 

9

MK202

Marketing căn bản

10

ML111

Triết học Mác – Lênin

11

ML112

Kinh tế chính trị và CNXH khoa học

12

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

 

13

SM201

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Lưu ý:

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 31 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình.

- Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 10/2 đến ngày 29/2/2020.

- Giờ học hàng ngày như sau:

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h50

Giờ học 2

08h00    -   08h50

Giờ học 3

09h05    -   09h55

Giờ học 4

10h05    -    10h55

Giờ học 5

11h05    -    11h55

Chiều

Giờ học 6

13h00    -   13h50

Giờ học 7

14h00   -   14h50

Giờ học 8

15h05   -   15h55

Giờ học 9

16h05    -   16h55

Giờ học 10

17h05    -   17h55

Giờ học 11

18h00    -   18h50

Giờ học 12

19h00    -   19h50

Giờ học 13

20h00    -   20h50Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.