Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

Thời gian nhận từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Lý do, điều kiện bảo lưu:

- Tình trạng sinh viên: Bình thường

- Sinh viên năm thứ nhất phải học ít nhất một học kỳ ở trường và tích lũy được tối thiểu 14 tín chỉ, năm thứ hai 36 tín chỉ, từ năm thứ ba trở đi 62 tín chỉ.

- Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã được tích luỹ trong các trường hợp: Lý do cá nhân, Đi du học (kèm theo bản photo Quyết định đi học); Sức khoẻ yếu (kèm theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế).

2. Thủ tục bảo lưu, sinh viên nộp:

- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, có chữ ký đồng ý của phụ huynh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh. Trường hợp sinh viên có phụ huynh đến làm thủ tục bảo lưu, cần mang theo CMND và sổ hộ khẩu thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh (mẫu đơn Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập;

- Giấy xác nhận đã trả hết sách Thư viện;

- Thẻ sinh viên;

- Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

3. Sinh viên lưu ý:

- Bảo lưu toàn bộ kết quả học tập nếu chỉ nghỉ học tạm thời một học kỳ. Hủy các môn học có điểm tổng kết nhỏ hơn 4 nếu nghỉ học tạm thời từ hai học kỳ trở lên;

- Chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 năm học;

- Tự kiểm tra điều kiện được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.