Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 – 2020 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 2020

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa 31 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

Ngày 10/12/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Môn sau đây chưa trả điểm: Đạo đức y học (PH201).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.