Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, lớp lùi, nghỉ tuần đầu HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020

(Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

1. Danh sách các lớp hủy:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

AC335

Kế toán công ty

KETOANCTY.1 (thứ Ba, giờ 6 - 8)

2

AC363

Kiểm toán báo cáo tài chính

KIEMTOANBCTC.2 (thứ Tư, giờ 1 - 3)

3

AC490

CĐTN ngành Kế toán

CĐTN:NGANHKETOAN.2 (thứ Năm, giờ 6 - 10)

4

AD214

Nâng cao chất lượng giọng hát

NCAOGIONGHAT.1 (thứ Ba, giờ 3 – 5; thứ Năm, giờ 6 - 7)

5

BA313

Quản trị chiến lược

QTRICHIENLUOC.1 (thứ Ba, giờ 6 - 10)

6

BA322

Quản lý dự án

QLDUAN.1 (thứ Ba, giờ 6 - 8)

7

BA326

Thương mại quốc tế

TMQUOCTE.1 (thứ Tư, giờ 6 – 10)

8

BA327

Quản trị chất lượng

QTCHATLUONG.2 (thứ Sáu, giờ 1 - 5)

9

BA339

Quản trị kinh doanh các sự kiện

QTKDSUKIEN.1 (thứ Hai, giờ 1 – 5)

QTKDSUKIEN.2 (thứ Sáu, giờ 6 – 10)

10

BA490

CĐTN chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

CĐTN:NGANHQTDN.2 (thứ Ba, giờ 6 – 10)

11

EC205

Kinh tế vĩ mô

MACRO.1 (thứ Hai, giờ 3 – 5; thứ Sáu, giờ 4 – 5)

12

EC312

Kinh tế lượng

KINHTELUONG.3_LT (thứ Bảy, giờ 3 - 5)

KINHTELUONG.3.1_BT (thứ Hai, thứ Ba; giờ 1 - 2)

13

EC314

Kinh tế quốc tế

KINHTEQUOCTE.1 (thứ Tư, giờ 1 - 3)

14

FN438

Đầu tư tài chính

DAUTUTAICHINH.1 (thứ Ba, giờ 1 - 5; thứ Tư, giờ 6 - 7)

15

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

ANHSTC1.2 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 4 - 5)

16

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.1 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

17

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

ANHTC1.3 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 – 2)

ANHTC1.4 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

18

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

ANHTC2.2 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 4 – 5)

ANHTC2.3 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 – 2)

ANHTC2.4 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

ANHTC2.10 (thứ Hai, thứ Năm; giờ 1 - 3)

ANHTC2.11 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

ANHTC2.12 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

19

GE305

Tiếng Anh trung cấp 3 

ANHTC3.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 – 2)

ANHTC3.4 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 – 10)

ANHTC3.5 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 – 2)

ANHTC3.6 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 – 5)

20

GF101

Tiếng Pháp 1

PHAP1.3 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 – 2)

PHAP1.4 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7)

21

GF102

Tiếng Pháp 2

PHAP2.3 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 – 2)

PHAP2.4 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7)

22

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.1 (thứ Ba, thứ Năm; giờ 3 - 5)

23

GK101

 Tiếng Hàn 1

 TIENGHAN1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7)

24

IM203

Ứng dụng Excel

UNGDUNGEXCEL.1(thứ Hai, giờ 6 – 10)

25

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1_LT (thứ Hai, giờ 3 – 5)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1.1_BT (thứ Tư, thứ Năm, giờ 1 – 2)

LOGICDEM (Tiếng Anh).2_LT (thứ Hai, giờ 1 – 3)

LOGICDEM (Tiếng Anh).2.1_BT (thứ Tư, thứ Năm, giờ 4 – 5)

26

MA142

Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế

DSTTUDKTE.1.1_BT (thứ Năm, giờ 3 – 5)

27

MA241

Toán tài chính

TOANTAICHINH.1.2_BT (thứ Năm, giờ 3 – 5)

28

MK322

Quản trị chuỗi cung ứng

QTRICUNGUNG.2 (thứ Bảy, giờ 6 – 10)

29

MK490

CĐTN chuyên ngành Quản trị marketing

CĐTN: NGANHQTMARKETING.2 (thứ Hai, giờ 6 – 10)

30

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

GDTC:THEDUCCB.1 (thứ Ba, giờ 3 – 4)

31

SM201

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

PPNCKHOAHOC.2 (thứ Hai, giờ 1 – 5)

32

VC211

Lịch sử Việt Nam

LICHSUVN.1 (thứ Sáu, giờ 6 - 8)

33

VC212

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

VHOAAMTHUCVN.2 (thứ Năm, giờ 3 - 5)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

 Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

ANHTC2.5

ANHTC2.8

ANHTC2.8 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

ANHTC2.7

ANHTC2.16

ANHTC2.7 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

3. Danh sách các lớp nghỉ tuần đầu:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

AD213

 Hát nhạc

 HATNHAC.2 (thứ Hai, giờ 3 – 5; thứ Tư, giờ 6 – 7)

4. Danh sách các lớp lùi học cùng nhóm 2:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GJ102

 Tiếng Nhật

 NHAT2.1 (thứ Ba, thứ Năm; giờ 3 - 5)

2

ML202

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 TUTUONGHCM.1 (thứ Năm, giờ 6 - 8)

3

ML203

 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

 DUONGLOICM.1 (thứ Năm, giờ 1 - 5)

Chú ýSinh viên đăng ký các lớp bị lùi sẽ học cùng với thời gian học của nhóm 2 (bắt đầu từ 2/12/2019), ngày và giờ học vẫn giữ nguyên, phòng học có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký thêm. Để tìm hiểu thêm chi tiết, đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo trên trang web của trường trong đợt đăng ký học của nhóm 2.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.