Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK I nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020 (ngày 18/9 & 19/9/2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 80/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Thay đổi phòng học HK I nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020

(ngày 18/9 & 19/9/2019)

Do nhà trường sử dụng các phòng học này cho thi tiếng Đức nên phòng học theo thời khóa biểu học kỳ I của nhóm 1, 2 thay đổi như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

Giờ học

Phòng cũ

Phòng mới

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

1

AZ200

Lý thuyết dịch

LTDICH(TRUNG).2

6 - 9

B304

B307

2

GZ101

Tiếng Trung 1

TRUNG1.1

3 – 5

B306

B105

3

MA232

Thống kê xã hội học

TKEXHHOC.4_LT

3 – 5

B307

B401

4

TR333

Nghiệp vụ phục vụ bàn

NVUBAN.2

6 – 10

B306

A502

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

1

 

GE201

 

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.17

1 – 2

B408

B602

ANHSTC1.19

6 – 7

B408

B607

2

GF102

Tiếng Pháp 2

PHAP2.10

8 – 10

B402

B605

Đề nghị sinh viên theo dõi để đi học đúng phòng đã được sắp xếp. Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.