Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2019

                                                             

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 

(Khóa 31)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018-2019 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 5/8/2019. Đề nghị sinh viên download tại đây.


Tin mới

Các tin khác