Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018–2019 (Khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/TB - ĐT

                                                               

               Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018201

(Khóa 31)

Ngày 30/7/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểm → Chọn học kỳ → Gửi đi.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.