Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30 và các khoa còn lại khóa ≤ 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

                                                      

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 

(Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30 và các khoa còn lại khóa ≤ 30)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 -2019 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 29/7/2019. Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.