Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018201

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Ngày 9/7/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua  Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên→ chọn mục Phiếu báo điểm→ Chọn học kỳ→ Gửi đi.

Môn sau đây chưa trả điểmLập trình Java (CS223), Trí tuệ nhân tạo (MI321), Công nghệ phần mềm (SE302).


Tin mới

Các tin khác