Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018201

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Ngày 9/7/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua  Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên→ chọn mục Phiếu báo điểm→ Chọn học kỳ→ Gửi đi.

Môn sau đây chưa trả điểmLập trình Java (CS223), Trí tuệ nhân tạo (MI321), Công nghệ phần mềm (SE302).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.