Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/TB-ĐT

 

                     Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học

 HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số môn học phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho môn học lựa chọn, phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 31 từ ngày 29/5 đến ngày 31/5/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Thủ tục xin huỷ điểm:

- Đơn xin huỷ điểm (mẫu đơn Download tại đây);

- Bản kết quả học tập (tính đến học kỳ gần nhất của học kỳ xin hủy).

2. Những điểm cần lưu ý:

- Mỗi học kỳ nhà trường chỉ nhận giải quyết một lần xin hủy điểm tổng kết.

- Không hủy điểm tổng kết các môn là điều kiện tiên quyếtcủa môn khác hoặc các môn để thay thế hoặc các môn học lại. Chẳng hạn: Logic và suy luận toán học (MA100); Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (MA101) vì đây là môn tiên quyết để đăng ký học các môn tiếp theo và điều kiện cần để xét thay thế môn học cho sinh viên.  

- Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi huỷ điểm vì nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.