Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII,nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập 

HKII,nhóm 3, năm học 2018 - 2019 

(Khóa 31)

 

Thời gian nhận từ ngày 8/5 đến ngày 10/5/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Lý do, điều kiện bảo lưu:

Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã được tích luỹ trong các trường hợp sau:

- Đi du học (kèm theo bản photo Quyết định đi học); 

- Sức khoẻ yếu (kèm theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế);

- Vì lý do cá nhân, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường và tích lũy được ít nhất 14 tín chỉ.

2. Thủ tục bảo lưu, sinh viên nộp:

- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, có xác nhận của phụ huynh và chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh. Trong trường hợp sinh viên không xin được xác nhận của địa phương thì sinh viên có thể đi cùng phụ huynh đến làm thủ tục bảo lưu, khi đi phụ huynh mang theo giấy tờ tùy thân (mẫu đơn Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập;

- Giấy xác nhận đã trả hết sách Thư viện;

- Thẻ sinh viên;

- Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

3. Sinh viên lưu ý:

- Chỉ được bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 4 trở lên;

- Chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 năm học; 

- Tự kiểm tra điều kiện được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn.

 


Tin mới

Các tin khác