Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A30705

BùI MINH PHƯƠNG

QA30e1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

2

A31196

HOàNG THúY VÂN

QF30e1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

3

A31974

Trần Thị Khuyên

NZ30a1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

4

A32011

nguyễn thị hoàng yến

QT30e3

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

5

A30705

BùI MINH PHƯƠNG

QA30e1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

6

A31750

Nguyễn Thị Kim Liên

NK30g2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

7

A31974

Trần Thị Khuyên

NZ30a1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

8

A22667

Hán Thị Thảo Uyên

NE26a2

GE141

English 1

9

A25523

Phạm Thanh Nga

QT27g1

GE141

English 1

10

A26192

Ngô Ngọc Huyền

NE27a6

GE141

English 1

11

A28052

PHạM THị THU

NE28a8

GE141

English 1

12

A31119

NGuyễn Diệu Linh

NE30a9

GE141

English 1

13

A31875

Đồng minh tâm

NE30a7

GE141

English 1

14

A22667

Hán Thị Thảo Uyên

NE26a2

GE142

English 2

15

A26192

Ngô Ngọc Huyền

NE27a6

GE142

English 2

16

A27891

LÊ THị LAN ANH

NE28a7

GE142

English 2

17

A28052

PHạM THị THU

NE28a8

GE142

English 2

18

A30222

kiều bích phương

NE30a1

GE142

English 2

19

A28737

NGUYễN TIếN HƯNG

QT29e1

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

20

A23836

Đinh Thị Phương Hoa

NJ26e2

GJ162

Tiếng Nhật sơ cấp 2

21

A28963

PHAN NHậT TÂN

NJ29g2

GJ162

Tiếng Nhật sơ cấp 2

22

A31002

KIềU THị THANH HOA

NJ30e3

GJ162

Tiếng Nhật sơ cấp 2

23

A29581

NGUYễN THị Hà PHƯƠNG

NZ29g1

GZ132

Tiếng Trung sơ cấp 2

24

A31889

trịnh xuân viện

NZ30h2

GZ132

Tiếng Trung sơ cấp 2

                                                                     

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.