Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách ba, HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

 

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, gộp lớp - tách ba, HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

1. Danh sách các lớp hủy:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.10 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ  8 - 9)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.5 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC3.13 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.20 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSTC1.21 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSTC1.22 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

4

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

ANHTC2.21 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

5

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

2. Danh sách các lớp gộp - tách ba:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách ba

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.23

ANHSC2.26

ANHSC2.27

ANHSC2.23 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2khoảng mã: A24507 - A33222)

ANHSC2.26 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2khoảng mã: A33291 - A33996)

ANHSC2.27thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A34000 - A34653)

2

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.14

ANHSTC1.22

ANHSTC1.14 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7khoảng mã: A32251 - A34603)


Các tin khác

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.