Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKII, nhóm 2, năm học 2018 – 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG    

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/TB-ĐT

                Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp HKII, nhóm 2, năm học 2018 – 2019

(khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa <=30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

1. Danh sách các lớp hủy:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

AJ461

Tiếng Nhật truyền thông

NHATTTHONG.2 (thứ 5, giờ 1 - 5)

2

EM315

Nhập môn Marketing

NMONMARKETING.1 (thứ 4, giờ 6 - 10)

3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.6 (thứ 2, 4, 6, giờ 6 - 7)

4

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.27 (thứ 2, 4, 5, giờ 6 - 7)

ANHSTC2.28 (thứ 2, 3, 4, giờ 6 - 7)

5

GI101

Tiếng Ý 1

TIENGY1.1 (LL) (thứ 2, 4,  giờ 8 - 10)

6

MA103

Số và cấu trúc đại số

SOCAUTRUCDS.1_LT (thứ 3, giờ 3 - 4)

SOCAUTRUCDS.1.2_BT (thứ 2, giờ 3 - 5)

7

MA235

Thống kê du lịch

TKEDULICH.1_LT (thứ 2, giờ 1 - 2)

TKEDULICH.1.1_BT (thứ 3, giờ 3 - 5)

8

MK202

Marketing căn bản

MARKETINGCB.2 (thứ 4, giờ 1 - 5)

9

PG102

GDTC: Thể dục cổ truyền cơ bản

GDTC: COTRUYENCB.14 (thứ 2, giờ 3 - 4)

10

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

GDTC: THEDUCCB.5 (thứ 4, giờ 8 - 9)

11

PJ322

Giảng dạy tiếng Nhật 1

GIANGDAYNHAT1.2 (thứ 6, giờ 2 - 5)

12

PS303

Hành vi con người và môi trường xã hội

HANHVINGUOI&MTXH.1 (thứ 2, giờ 3 - 5)

13

PS321

Tham vấn

THAMVAN.1_LT (thứ 2, giờ 8 - 10)

14

SM421

Tập dượt nghiên cứu khoa học

TAPDUOTNCKH.3 (thứ 3, giờ 3 - 5)

15

SO320

Phát triển học

PHATTRIENHOC.1_LT (thứ 3, giờ 3 - 5)

16

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1_LT (thứ 3, giờ 3 - 5)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1.1_BT (thứ 6, 7, giờ 6 - 7)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.10

ANHSTC2.11

ANHSTC2.10

(khoảng mã A26246 - A30813)

ANHSTC2.11 (khoảng mã A30840 -A32168)

ANHSTC2.18

ANHSTC2.19

ANHSTC2.18

(khoảng mã A24181 - A30742)

ANHSTC2.19 (khoảng mã A30748 - A32116)

2

MA231

Xác suất thống kê ứng dụng

XSTKEUDUNG.1.1_BT

XSTKEUDUNG.1.2_BT

XSTKEUDUNG.1.1_BT (khoảng mã A20584 - A29851)

XSTKEUDUNG.1.2_BT (khoảng mã A29902 - A31955)

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.