Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017-2018

(Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và

 khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

Ngày 8/6/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn  qua  Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểm → Chọn học kỳ → Gửi đi.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.