Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

  

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA,

HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo QĐ số                               của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc Chuyển khoa, chuyển ngành, học ngành hai cho sinh viên đại học hệ chính quy)

I/ CHUYỂN NGÀNH:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Hoàng Thị Phương Huyền

A29678

QB29e1

QF29e1

2

Vũ Thị Quỳnh

A29713

  QB29e1

  QF29e1

3

Triệu Thanh Tuyền

A30023

QE29d1

QT29d1

Chuyển điểm: 

MA101 →MA100

Hủy điểm: 

EC205; BA211, EC221, MA142

II/ CHUYỂN KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Vũ Trung Hiếu

A26268

NE27a6

QT27a1

Chuyển điểm: 

GE141 → GE101, GE102, GE103

Hủy môn:GE142, EC221, VL100

2

Vũ Tuấn Nghĩa

A26374

NJ28g1

QE28g2

Chuyển điểm:

EC102 → EC101=0(TL)

GJ161 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ240, GJ242, MA232, VL100

3

Trần Quốc Hùng

A26653

TI28d1

QT28d2

Chuyển điểm: 

MA101 →MA100

Hủy điểm: 

MA103, CS121, CS122, IS222, MA110, MA120, MA231, PE404

4

Dương Hạnh Hương

A26829

NJ28g4

QT28g4

Chuyển điểm:

GJ161 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ240, GJ162, GJ163, GJ173

5

Tạ Thúy Hà

A27120

NE28a10

QT28b1

Chuyển điểm: 

GE142 → GE101, GE102, GE103

Hủy môn:GE140A, GE141, GE143, GK101, VL100

6

Lê Đức Thọ

A28158

TC28g1

QM28g1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101=0(TL)

Hủy môn:CS121, CS122, CS110, MA120, SM201

7

Hoàng Thị Thúy

A28313

NJ29e1

XV29e1

Chuyển điểm:

GJ171 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ161, GJ162, GJ172, MA232

8

Phùng Thị Khánh Linh

A28595

NJ29g1

QT29g2

Chuyển điểm:

GJ171 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ161, GK102

9

Nguyễn Thùy Trang

A28630

NJ29a1

QT29a1

Chuyển điểm:

GJ161 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ162, EL401

10

Lê Thu Hà

A28802

QA29e1

QT29e2

Chuyển điểm:

EC101 → EC102

BA102 → BA101

Hủy môn: MA142, MA231

11

Trương Hoài Thương

A28819

TI29b1

QT29b1

Chuyển điểm:

MA101 → MA102

Hủy môn:CS110, CS122, CS212, MA120, MA103, IS222, MI201

12

Phan Tú Anh

A28931

NJ29g2

QA29g1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101=0(TL)

GJ162 → GJ101, GJ102

Hủy môn: GJ161, GJ163, GJ240

13

Nguyễn Văn Thành

A29738

NJ29d3

QT29d2

Hủy môn: GJ162, GJ171, GJ172, MA232

14

Vũ Thị Minh Ánh

A29909

NJ29e3

QT29e2

Chuyển điểm:

GJ161 → GJ101, GJ102

Hủy môn:GJ240, MA232Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.