Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoa Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96 /TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

dành cho sinh viên khoa Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23

 

Phòng Đào tạo nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoa Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23 từ ngày 23/7 đến ngày 25/7/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3 - phòng Đào tạo).

1. Điều kiện bảo lưu:

a. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã được tích luỹ trong các trường hợp:

- Bị ốm, bị tai nạn phải điều trị thời gian dài (có giấy xác nhận của cơ quan y tế);

- Vì nhu cầu cá nhân (nghỉ để ôn thi tuyển sinh, việc riêng…).

b. Kết quả học tập:

- Sinh viên tích luỹ được:

          + Đối với khoá 23: ít nhất 36 tín chỉ;

          + Đối với khoá < 23: ít nhất 62 tín chỉ.

- Bảo lưu những môn học đã tích luỹ theo quy định của nhà trường từ 5 trở lên;

- Huỷ tất cả các môn học có điểm tích luỹ nhỏ hơn 5.

2. Thủ tục xin bảo lưu:

- Sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên:

+ In bảng điểm ≥ 5 tại bàn 2 - phòng Công tác chính trị - Sinh viên;

+ Nhận 02 đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại bàn 3 - phòng Đào tạo.

- Trả sách đã mượn của nhà trường và có xác nhận của phòng Thông tin Tư liệu - Thư viện;

- Nộp thẻ sinh viên.

3. Chú ý:

- Sinh viên tự kiểm tra điều kiện nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn;

- Sinh viên chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 năm học.


Tin mới

Các tin khác