THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên tự ý bỏ học không có lý do Và sinh viên học kém (nhóm 2 và nhóm 3 năm học 2018-2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01  tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên tự ý bỏ học không có lý do

Và sinh viên học kém (nhóm 2 và nhóm 3 năm học 2018-2019)

       I. Xét BTH cho sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (nhóm 2 năm học 2018 – 2019)

Tại điểm 3 điều 27 – Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 18081001/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long quy định: “Sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (không đăng ký học hoặc đăng ký thi) sẽ bị Buộc thôi học”.

Thực hiện quy định trên, nhà trường đã tổng kết kết quả học tập của sinh viên trong Học kỳ 3 Nhóm 2. Những sinh viên không đăng ký học hoặc không đăng ký thi lại sẽ bị BTH do TL0 (xem danh sách tại đây). Sinh viên muốn đăng ký học tiếp đến bàn 2 – Phòng Tiếp Sinh viên để làm thủ tục .   

II. Xét BTH cho sinh viên học kém (Nhóm 2 và Nhóm 3 năm học 2018 – 2019)

Tại điểm 1 điều 27 - Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 18081001/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long quy định: “Sinh viên bị Buộc thôi học nếu sau 1 năm học có số tín chỉ tích lũy (STCTL) < 14, sau 2 năm học có STCTL < 36, sau 3 năm học có STCTL < 62”.

            Thực hiện quy định trên, nhà trường đã tổng kết STCTL của sinh viên Nhóm 2 và Nhóm 3 tính đến học kỳ III nhóm 3, năm học 2018 – 2019. Những sinh viên Khóa 31 có STCTL < 14, sinh viên Khóa 30 có STCTL < 36 và sinh viên Khóa ≤ 29 có STCTL < 62 sẽ bị xét BTH do học kém (xem danh sách tại đây).

Những sinh viên thuộc diện này được xét để học thử thách trong 03 học kỳ liên tiếp và sẽ được tiếp tục học nếu mỗi học kỳ tích lũy được tối thiểu 09 tín chỉ.

Quy trình giải quyết cho sinh viên được học thử thách như sau:

-  Sinh viên và phụ huynh (bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) mang theo CMND/CCCD và sổ hộ khẩu/giấy khai sinh đến bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên làm thủ tục.

-  Cán bộ tiếp sinh viên thông báo tình hình, kết quả học tập của sinh viên cho phụ huynh và tư vấn, xét cho phép sinh viên được học thử thách. Yêu cầu sinh viên nộp bộ hồ sơ xin học bao gồm:

+ Đơn xin học tiếp viết tay của sinh viên;

+ 01 bảng điểm tổng kết;

+ 01 đơn xin học thử thách (theo mẫu của nhà trường) có ý kiến của phụ huynh.

 

            Lưu ý: Sinh viên không tự ý gặp Hiệu trưởng để xin học tiếp khi chưa có ý kiến của phòng Công tác Sinh viên.                                                                                              


Tin mới

Các tin khác