Nhiệm vụ Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế

 

Nhiệm vụ Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế

- Tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu văn hóa ở nước ngoài cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và phụ huynh.

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa – du lịch cho giảng viên, sinh viên nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường

- Tổ chức các khóa liên kết với nước ngoài đào tạo chuyên môn, kỹ năng ngắn hạn cho sinh viên của trường.

 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu giao.