Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển Giáo dục Quốc tế

THÔNG BÁO V/v nhận hộ chiếu của những sinh viên đã đăng ký cấp hộ chiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN GLVH & PTGDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v nhận hộ chiếu của những sinh viên đã đăng ký cấp hộ chiếu

Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế thông báo, hiện tại đã hoàn thành xong việc xin cấp hộ chiếu cho những sinh viên đã đăng ký. Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế sẽ trả hộ chiếu cho những sinh viên này theo lịch cụ thể sau:

Thời gian: 16h ngày 22 tháng 04 năm 2014 và 9h ngày 23 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế, tầng 7, nhà A.

Lưu ý: Sinh viên phải tự đến nhận hộ chiếu của mình, Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế sẽ không trả hộ chiếu cho những trường hợp nhận hộ.

BAN GLVH & PTGDQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.