THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ MÔN, MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH CŨ DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (TỪ K31 TRỞ VỀ TRƯỚC)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         

               Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH MỞ MÔN, MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH CŨ DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(TỪ K31 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, kể từ năm học 2019-2020 bộ môn Ngôn ngữ Anh áp dụng chương trình đào tạo mới được cập nhật, chỉnh sửa cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Để giúp sinh viên thuộc K31 trở về trước hoàn thành tiến độ học tập theo chương trình cũ, bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo về kế hoạch mở môn, mở thi lại các học phần tiếng Anh (đại cương và cơ sở) theo chương trình cũ như sau:

TT

Môn học

Mã môn

Thời gian mở môn, mở thi lại

Ghi chú

1

E0

GE140

Mở thi lại học kì 1 nhóm 3 và học kì 2 nhóm 2

2

E1

GE141

Mở thi lại học kì 1 nhóm 3 và học kì 2 nhóm 2

3

E2

GE142

Mở thi lại học kì 1 nhóm 3 và học kì 2 nhóm 2

4

E3

GE143

Mở thi lại học kì 2 nhóm 2 và học kì 3 nhóm 2

5

E4

GE244

Mở môn lần cuối vào học kì 2 nhóm 2

Mở thi lại vào học kì 3 nhóm 2 và học kì 3 nhóm 3

6

E5

E6 

E7 

E8 

E9

GE245

GE246

GE351

GE352

GE353

Mở môn lần cuối vào học kì 3 nhóm 2

Mở thi lại vào học kì 1 và học kì 2 nhóm 2 (năm học 2020-2021)

7

Kĩ năng giao tiếp

Thư tín TM1

Thư tín TM2

Tiếng Anh KT1

Tiếng Anh KT2

Đất nước học AM

Văn học AM

Tập dượt NCKH

AE320

AE322

AE323

AE426

AE427

AE211

AE313

SM421

Mở môn lần cuối vào học kì 3 nhóm 2

Mở thi lại vào học kì 1 và học kì 2 nhóm 2 (năm học 2020-2021)

·      Lưu ý: Đối với các học phần lựa chọn, sinh viên có nhu cầu mở môn hoặc mở thi lại cần thông báo với cố vấn học tập để lập danh sách và thông báo đến bộ môn trước mỗi kì học.

Sau thời hạn trên, bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không mở môn và mở thi lại các học phần tiếng Anh (đại cương và cơ sở) theo chương trình cũ. Sinh viên nào không kịp hoàn thành môn học theo tiến độ thì sẽ học các học phần thay thế theo chương trình mới.

                                                                                           

                                                                                                BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.