THÔNG BÁO V/v nghỉ giờ học cô Sekiya vào ngày 24-25/09/2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGOẠI NGỮ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v nghỉ giờ học cô Sekiya vào ngày 24-25/09/2015

Bộ môn Ngôn ngữ Nhật thông báo, các môn học do cô Sekiya đảm nhiệm giảng dạy sẽ nghỉ những buổi học sau đây:

Tên lớp

Thời gian

Phòng học

Nhật trung cấp 4.2

Thứ Năm, ngày 24/09/2015, giờ 6-7

B210

Nhật trung cấp 4.6

Thứ Năm, ngày 24/09/2015, giờ 8-9

B304

Nhật cao cấp 3.1

Thứ Sáu, ngày 25/09/2015, giờ 3-5

B306

Lịch học bù sẽ được thông báo trên lớp  sau.

BM NGÔN NGỮ NHẬT

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.