Bộ môn ngôn ngữ Nhật

 THÔNG BÁO V/v Đăng kí chuyển lớp Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 3.6 sang các lớp khác

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017  

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng kí chuyển lớp Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 3.6 sang các lớp khác

  

Bộ môn ngôn ngữ Nhật thông báo tới các em sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật khóa NJ29 đã đăng kí vào lớp Kĩ năng nghe, nói, đọc viết 3.6 đến văn phòng khoa tiếng Nhật để viết đơn chuyển vào các lớp kĩ năng khác.

                                                                                        BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT


Tin mới

Các tin khác