THÔNG BÁO Thông tin về học bổng chính phủ Australia 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHXH & NV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN CTXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Thông tin về học bổng chính phủ Australia 2016

Bộ môn Công tác Xã hội thông báo các thông tin về học bổng chính phủ Australia năm 2016. Sinh viên và giảng viên quan tâm tới học bổng xin đọc thông tin chi tiết tại đây.

BM CTXHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.