THÔNG BÁO V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM Y TẾ CÔNG CỘNG

          

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

Lớp Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Hội trường Tạ Quang Bửu, giờ 8 - 10, chiều thứ năm hàng tuần sẽ nghỉ học ngày 5 tháng 11 năm 2015. Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau.

 

BM Y TẾ CÔNG CỘNG


Tin mới