THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2 ngày 30/01/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2 ngày 30/01/2015

Bộ môn Y tế Công cộng thông báo, lớp môn học Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Hội trường Tạ Quang Bửu, giờ 3 - 5, sáng thứ Sáu sẽ nghỉ buổi học ngày 30 tháng 1 năm 2015. Các buổi học tiếp theo sinh viên đi học theo lịch như bình thường. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp sau.

BM Y TẾ CÔNG CỘNG


Tin mới