KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Hà Nội, ngày  6 tháng  11 năm 2017

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

TT

học phần

Tên học phần

Năm học          2017 -2018

Năm học          2018 - 2019

Năm học           2019 - 2020

Ghi chú

01

BK321

Thanh toán quốc tế

Học kỳ I

Học kỳ I

Học kỳ I

02

BK311

Ngân hàng Trung ương

Học kỳ II

Học kỳ I

Học kỳ I

03

BK405

Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

Học kỳ II

Học kỳ I

Học kỳ I

04

BK312

Ngân hàng phát triển

Học kỳ II

Học kỳ II

Học kỳ II

05

BK490

CĐTN ngành Ngân hàng

Học kỳ II

Học kỳ II

Học kỳ II

06

AC322

Kế toán Ngân hàng

Học kỳ II

Học kỳ II

Học kỳ II

07

BK302

Ngân hàng thương mại 2

Học kỳ III

Học kỳ III

Học kỳ III

08

MK331

Marketing ngân hàng

Học kỳ III

Học kỳ III

Học kỳ III



Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.