THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI MÔN KẾ TOÁN MÁY

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI MÔN KẾ TOÁN MÁY

Kể từ học kỳ 1, năm học 2017- 2018, môn Kế toán máy chuyển hình thức Thi trên máy sang hình thức làm Bài tập lớn để lấy điểm thi cuối kỳ.

Nhà trường vẫn tổ chức cho các sinh viên thi lại/thi nâng điểm theo hình thức Thi trên máy trong Học kỳ 1 và Học kỳ 2 năm học 2017-2018. Bắt đầu từ học kỳ 3 năm học 2017- 2018 môn Kế toán máy sẽ chỉ áp dụng hình thức Bài tập lớn.

Bộ môn Kế toán


Tin mới

Các tin khác