Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 354/TB-TSĐD

                     Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh đại học Điều dưỡng

hệ vừa làm vừa học năm 2016

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh về việc xét duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016, trường Đại học Thăng Long thông báo điểm trúng tuyển như sau:

- Thí sinh miễn thi môn Toán: 19.50 điểm

- Thí sinh không thuộc diễn miễn thi môn Toán: 26.00 điểm

Thí sinh trúng tuyển phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường Đại học Thăng Long, có tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển nêu trên và không có môn nào dưới điểm 5 (năm).

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy Phú

 

 


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.