Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015

ơ

TT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Môn Toán

Điểm trước phúc khảo

Điểm sau

 phúc khảo

1

DTL.B00001

Lê Thị An

01/09/1991

2.00

2.00

2

DTL.B00053

Trần Thị Thu Phượng

25/08/1988

4.00

5.00

3

DTL.B00055

Đỗ Thị Sen

04/09/1985

3.50

3.75

4

DTL.B00057

Nguyễn Thị Thu

28/10/1984

4.00

4.00

5

DTL.B00058

Nguyễn Thị Thuận

03/07/1984

4.25

5.00

6

DTL.B00061

Ngô Hồng Thủy

17/12/1982

4.25

5.00

7

DTL.B00062

Trần Thị Thủy

06/08/1987

3.75

5.00

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy Phú

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.