Giới thiệu

Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ

 

Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nhật cho sinh viên và người học có nhu cầu; tổ chức thi và cấp chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nhật cho sinh viên của trường và các đối tượng khác;

 

- Hợp tác với các đơn vị có thẩm quyền trong nước và nước ngoài tổ chức thi để cấp chứng chỉ tiếng Nhật các trình độ có giá trị quốc gia và quốc tế;