Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ

 

Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ

- Tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, kiểm toán, truyền thông, du lịch, khách sạn ... cho sinh viên của trường và các đối tượng khác;

- Hợp tác với các đơn vị có thẩm quyền trong nước và nước ngoài tổ chức thi để nhận những chứng chỉ, văn bằng có giá trị quốc gia và quốc tế;

 

- Tổ chức các lực lượng trong trường làm các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà trường và nhu cầu xã hội.