Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Pháp chế

 

Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Pháp chế

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên. Kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

 - Thanh tra thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học, sau đại học.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng việc quản lý tài chính, tài sản, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức nhân sự, việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.