CTĐT và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mã số : 60720501

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17080305/QĐ-ĐHTL ngày 03 tháng 08 năm 2017        của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng là trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức sâu rộng về điều dưỡng và thành thạo các kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện và ra quyết định để giải quyết những vấn đề thuộc ngành Điều dưỡng. Thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.

II. CHUẨN ĐẦU RA:

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

1.1. Hiểu biết những kiến thức cốt lõi của điều dưỡng, bao gồm bốn kỹ năng rất cơ bản là quản lý chăm sóc an toàn hiệu quả - hành nghề chuyên môn (điều dưỡng cơ bản – chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Ngoại khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nhi khoa - chăm sóc Sản – Phụ khoa) -  Nghiên cứu khoa học - Đào tạo.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của điều dưỡng cơ bản.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phân tích tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh, gia đình và cộng đồng theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

-  Phân tích các giải pháp để giải quyết các vấn đề ưu tiên cần chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa và đưa ra được những quyết định thực hiện  chăm sóc phù hợp, an toàn, hiệu quả.

-  Sử dụng các nguyên lý quản lý chăm sóc và áp dụng quy trình điều dưỡng trong nhận định tình trạng người bệnh, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và can thiệp chăm sóc người bệnh và dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả.

-  Giải thích việc lựa chọn các kỹ thuật điều dưỡng nhằm cung cấp đúng quy trình   cho quá trình can thiệp trên người bệnh được an toàn.

1.2. Hiểu biết các cấu phần cơ bản của hệ thống điều dưỡng trong hệ thống y tế Việt Nam.

-  Phân tích được các nội dung chính của hệ thống điều dưỡng các cấp ở Việt Nam.

-  Thảo luận được các nguyên tắc tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam để phân tích được nguyên tắc cơ bản của tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam.

-  Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của mô hình tổ chức hệ thống điều dưỡng các cấp từ Bộ Y tế đến các tỉnh/thành và đến các cơ sở y tế.

1.3. Ngoại ngữ, tin học

-  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC hoặc B1 khung Châu Âu.

-  Tin học: Trình độ B

2. Yêu cầu về kỹ năng

-  Áp dụng các kỹ năng chăm sóc người bệnh trong việc ra quyết định thực hiện chăm sóc.

-  Xây dựng và thực hiện các bước trong quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phát hiện và thực hiện sớm các biến cố bất thường của người bệnh theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

-  Thực hiện quản lý chăm sóc người bệnh an toàn khi nằm viện điều trị.

-  Hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh có kiến thức về bệnh và tham gia một cách chủ động vào giải quyết các vấn đề nảy sinh, các nhu cầu cơ bản khi cần.

-  Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm …) trong thực hiện công việc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-  Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

-  Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

-  Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới theo sự phát triển của y học tiên tiến và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để nâng cao chất lượng công việc.

-  Thể hiện thái độ tích cực với những kiến nghị đề xuất, những đổi mới và những quan điểm trái chiều trong hoạt động chuyên môn tại bệnh viện, các cơ sở y tế.

-  Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.

4. Yêu cầu về thái độ

-  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-  Chấp hành pháp luật và chính sách  của Nhà nước.

-  Có bản lĩnh có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp chính trực, khách quan.

-  Có tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương người bệnh.

-  Tôn trọng ý kiến của người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh như phát hiện và giải quyết các vấn đề bất thường.

-  Cầu thị, hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp các đồng nghiệp bác sĩ, nhân viên y tế.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể tham gia công tác tại:

-  Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa của các tỉnh/thành.

-  Các Trung tâm y tế và cơ sở y tế.

-  Trường Đại học, cao đẳng.

-  Các phòng y tế của các đơn vị ngoài ngành y tế.

-  Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng.

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Có khả năng học tiếp nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp II chuyên ngành điều dưỡng tại các trường đại học có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành điều dưỡng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ch­ương trình đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng có thời l­ượng 60 tín chỉ. Ch­ương trình đào tạo được cấu trúc gồm 4 phần chính:

Phần 1: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 8 tín chỉ

Gồm các môn học bắt buộc theo theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (Triết học; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học).

Phần 2 : PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 9 tín chỉ

Phần 3: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH : 33 tín chỉ (chiếm 55% thời lượng chương trình), Gồm:

Nhóm học phần bắt buộc: 18 tín chỉ .Là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của chương trình và bắt buộc học viên phải tích lũy

Nhóm học phần tự chọn: 15 tín chỉ (chiếm 25% thời lượng chương trình) Là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng học viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ theo công việc đang làm để tích luỹ đủ số học phần quy định của chương trình.       

Phần 4 : LUẬN VĂN THẠC SĨ: 10 tín chỉ. Là đề tài luận văn học viên phải hoàn thành và phải bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn vào cuối khóa học

Khung chương trình

STT

Tên học phần

học phần

Số tín chỉ

A

Phần kiến thức chung

8

1

Triết học

GK501

4

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

GK502

4

B

Phần kiến thức cơ sở

9

1

Học thuyết điều dưỡng

MN502

3

2

Thống kê y sinh học

PH538

3

3

Tiếng Anh chuyên ngành

PE511

3

C

Phần kiến thức chuyên nghành

33

I

Các học phần bắt buộc

18

1

Nhận định thể chất và sức khỏe

MN503

3

2

Quản lý chính sách y tế và Quản lý lãnh đạo điều dưỡng

MN504

4

3

Khái niệm và vai trò ĐDTH nâng cao

MN505

3

4

Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng

MN506

4

5

Điều dưỡng Nội người lớn/TH chăm sóc Nội người lớn

MN507

4

II

Các học phần tự chọn

(Chọn 5 trong 9 HP)

15

1

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

MN501

3

2

Phương pháp giảng dạy điều dưỡng

MN500

3

3

Điều dưỡng Ngoại người lớn/Thực hành chăm sóc Ngoại người lớn

MN508

3

4

Điều dưỡng trẻ em/Thực hành chăm sóc trẻ em

MN509

3

5

Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu/Thực hành chăm sóc người bệnh cấp cứu

MN510

3

6

Dinh dưỡng cho người bệnh mắc bệnh lý mạn tính (bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh tiểu đường, người bệnh sau hậu phẫu)

MN511

3

7

Dược lâm sàng và công tác quản lý

MN512

3

8

Điều dưỡng người bệnh trước và sau can thiệp tim mạch/Thực hành chăm sóc sau can thiệp tim mạch ở người lớn

MN513

3

9

Điều dưỡng với các bệnh ung thư/Thực hành chăm sóc người bệnh ung thư

MN514

3

D

Luận văn tốt nghiệp

10

Tổng

60

CTĐT và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 60480101

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17080304/QĐ-ĐHTL ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)

I- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính.

II- CHUẨN ĐẦU RA

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

- Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 24 tháng 60 tín chỉ, học viên đạt được các yêu cầu sau:

- Nắm vững các kiến thức nền tảng của chuyên ngành KHMT, để có thể tiếp thu những môn học chuyên ngành trong giai đoạn sau.

- Nắm được kiến thức nhất định về sự phát triển trong lĩnh vực KHMT: những kiến thức mới, hiện đại và các xu thế mới của CNTT nói chung và KHMT nói riêng.

- Hiểu biết chuyên sâu ở mức cần thiết các định hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực Lý thuyết Mờ và ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo trên nền tảng khai phá dữ liệu lớn. Tạo nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc cao hơn.

- Hoàn thành một bản Luận văn tốt nghiệp như một công trình khoa học hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Tổ chức và quản lý tốt việc ứng dụng CNTT hiệu quả trong các đơn vị, doanh nghiệp, thiết kế và đặt ra các yêu cầu cụ thể cho việc xây dựng hệ thống thiết bị cũng như phần mềm ứng dụng.

- Xác định và phân tích được những vấn đề ưu tiên trong triển khai các ứng dụng KHMT và CNTT, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tiến hành một cách độc lập các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Khoa học máy tính, CNTT.

2.2. Kỹ năng mềm

- Tự học, nghiên cứu đề xuất các phương pháp giải quyết các vấn đề về lý thuyết và ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học máy tính, CNTT.

- Giảng dạy được những môn học thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, CNTT trong các trường trung học, đại học và cao đẳng.  

3. Yêu cầu về ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh ở mức có thể đọc hiểu được các tài liệu, trình bày và viết báo cáo, bài báo, các ý kiến hoặc phản biện về các chủ đề liên quan đến ngành CNTT.

4. Phẩm chất, thái độ

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật, tuân thủ các qui định trong các nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt tôn trọng bản quyền, sở hữu trí tuệ.

- Là người lao động trình độ cao, công dân tốt, có thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp

- Tích cực hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển nền công nghệ thông tin Việt Nam.

- Thái độ tự học tập và nâng cao trình độ.

5. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị; có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc của thời kỳ hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng xây dựng, quyết định kế hoạch làm việc; quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, triển khai ứng dụng.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở môi trường khoa học và công nghệ cao trong và ngoài nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp có ứng dụng tin học hóa, các doanh nghiệp, giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học. Cụ thể:

- Đảm nhận các vị trí công tác hiện có hoặc cao hơn theo đúng chuyên ngành đào tạo với hiệu quả làm việc được nâng cao rõ rệt;

- Đảm nhận các vị trí công việc trong hệ thống quản lý Nhà nước có ứng dụng Tin học hóa hệ thống (Smart city, chính phủ điện tử…);

- Là giáo viên bậc trung học và đại học, chuyên gia trong các doanh nghiệp công nghệ cao...

- Đặc biệt các kiến thức thu nhận trong quá trình học tập sẽ rất có ích cho nhiều sinh viên mới ra trường tiếp cận các ý tưởng Start Up, có thể học tiếp bậc tiến sỹ, …

III- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ch­ương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học máy tính có thời l­ượng 60 tín chỉ. Ch­ương trình đào tạo được cấu trúc gồm 4 phần chính:

Phần 1:PHẦN KIẾN THỨC CHUNG : 6 tín chỉ (2 môn)

Gồm các môn học bắt buộc theo theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (Triết học; phương pháp luận nghiên cứu khoa học).

Phần 2 : PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 20 tín chỉ

- Các học phần bắt buộc gồm 12 tín chỉ (4 môn)

-  Các học phần tự chọn 8 tín chỉ, được chọn 4 trong 7 môn

Phần 3: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 22 tín chỉ

-  Nhóm học phần bắt buộc:  14 tín chỉ (5 môn)

-  Nhóm học phần tự chọn 8 tín chỉ được lựa chọn trong danh sách các môn học bám sát yêu cầu thay đổi của khoa học và công nghệ, nhằm mang lại những kiến thức mới nhất cho người học

Phần 4 : LUẬN VĂN: 12 tín chỉ. Là đề tài luận văn học viên phải hoàn thành và phải bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn vào cuối khóa học

Khung chương trình

STT

Tên học phần

học phần

Số tín chỉ

A

Phần kiến thức chung

6

1

Triết học

GK504

3

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

GK505

3

B

Phần kiến thức cơ sở

20

I

Các học phần bắt buộc

12

1

Tiếng Anh

PH563

3

2

Kiến trúc máy tính

CS500

3

3

Lập trình hướng đối tượng nâng cao

CS509

3

4

Thiết kế và phân tích thuật toán

CS504

3

II

Các học phần tự chọn

(chọn 4  trong 7 học phần)

8

1

Một số phương pháp tối ưu hoá

CS510

2

2

Xử lý song song

CS511

2

3

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

CS512

2

4

Phân tích thống kê dữ liệu

CS513

2

5

Hệ hỗ trợ quyết định

CS514

2

6

Công nghệ thiết kế phần mềm

CS515

2

7

Đánh giá chất lượng phần mềm

CS505

2

C

Phần kiến thức chuyên nghành

22

I

Các học phần bắt buộc

14

1

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

CS506

3

2

Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức

CS507

3

3

Lý thuyết mờ và ứng dụng

CS508

3

4

An toàn bảo mật thông tin

CS501

2

5

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

CS503

3

II

Các học phần tự chọn

(chọn 4 trong 6 học phần)

8

1

Máy học

CS516

2

2

An ninh mạng máy tính

CS517

2

3

Giao diện người-máy

CS518

2

4

Xử lý ảnh

CS520

2

5

Giao thức mạng máy tính

CS502

2

6

Hệ thống nhúng

CS521

2

D

Luận văn

12

Tổng

60

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính

Xem tiếp...

Chuẩn đầu ra thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mã chuyên ngành: 8720301

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17080305/QĐ-ĐHTL ngày 03 tháng 08 năm 2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

1.1. Hiểu biết những kiến thức cốt lõi của điều dưỡng, bao gồm bốn kỹ năng rất cơ bản là quản lý chăm sóc an toàn hiệu quả - hành nghề chuyên môn (điều dưỡng cơ bản – chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Ngoại khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nhi khoa - chăm sóc Sản – Phụ khoa) -  Nghiên cứu khoa học - Đào tạo.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của điều dưỡng cơ bản.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phân tích tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh, gia đình và cộng đồng theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

-  Phân tích các giải pháp để giải quyết các vấn đề ưu tiên cần chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa và đưa ra được những quyết định thực hiện chăm sóc phù hợp, an toàn, hiệu quả.

-  Sử dụng các nguyên lý quản lý chăm sóc và áp dụng quy trình điều dưỡng trong nhận định tình trạng người bệnh, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và can thiệp chăm sóc người bệnh và dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả.

-  Giải thích việc lựa chọn các kỹ thuật điều dưỡng nhằm cung cấp đúng quy trình   cho quá trình can thiệp trên người bệnh được an toàn.

1.2. Hiểu biết các cấu phần cơ bản của hệ thống điều dưỡng trong hệ thống y tế Việt Nam.

-  Phân tích được các nội dung chính của hệ thống điều dưỡng các cấp ở Việt Nam.

-  Thảo luận được các nguyên tắc tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam để phân tích được nguyên tắc cơ bản của tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam.

-  Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của mô hình tổ chức hệ thống điều dưỡng các cấp từ Bộ Y tế đến các tỉnh/thành và đến các cơ sở y tế.

1.3. Ngoại ngữ, tin học

-  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC hoặc B1 khung Châu Âu.

-  Tin học: Trình độ B

2. Yêu cầu về kỹ năng

-  Áp dụng các kỹ năng chăm sóc người bệnh trong việc ra quyết định thực hiện chăm sóc.

-  Xây dựng và thực hiện các bước trong quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phát hiện và thực hiện sớm các biến cố bất thường của người bệnh theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

-  Thực hiện quản lý chăm sóc người bệnh an toàn khi nằm viện điều trị.

-  Hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh có kiến thức về bệnh và tham gia một cách chủ động vào giải quyết các vấn đề nảy sinh, các nhu cầu cơ bản khi cần.

-  Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm …) trong thực hiện công việc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-  Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

-  Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

-  Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới theo sự phát triển của y học tiên tiến và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để nâng cao chất lượng công việc.

-  Thể hiện thái độ tích cực với những kiến nghị đề xuất, những đổi mới và những quan điểm trái chiều trong hoạt động chuyên môn tại bệnh viện, các cơ sở y tế.

-  Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.

4. Yêu cầu về thái độ

-  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-  Chấp hành pháp luật và chính sách  của Nhà nước.

-  Có bản lĩnh có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp chính trực, khách quan.

-  Có tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương người bệnh.

-  Tôn trọng ý kiến của người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh như phát hiện và giải quyết các vấn đề bất thường.

-  Cầu thị, hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp các đồng nghiệp bác sĩ, nhân viên y tế.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể tham gia công tác tại:

-  Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa của các tỉnh/thành.

-  Các Trung tâm y tế và cơ sở y tế.

-  Trường Đại học, cao đẳng.

-  Các phòng y tế của các đơn vị ngoài ngành y tế.

-  Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng.

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Có khả năng học tiếp nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp II chuyên ngành điều dưỡng tại các trường đại học có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành điều dưỡng.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Điều dưỡng

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.