Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Mở học và thi lại lần cuối học phần Địa lý kinh tế (SH121)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO 

Mở học và thi lại lần cuối học phần Địa lý kinh tế (SH121)

 

Do học phần Địa lý kinh tế (SH121) không còn trong chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 nên nhà trường mở học và thi lại lần cuối học phần Địa lý kinh tế (SH121) cho sinh viên khóa ≤ 31 như sau:

- Học: Mở thời khóa biểu vào học kỳ II nhóm 1, 2 năm học 2019 - 2020.

Thi lại: Mở thi lại lần 1 vào học kỳ III nhóm 1, 2 năm học 2019 - 2020; lần 2 vào học kỳ I nhóm 1, 2 năm học 2020 - 2021.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đăng ký học, thi lại học phần trên để đủ điều kiện tốt nghiệp.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.