Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2019   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

TT

Mã SV

Họtên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A26982

ĐINH THỊ HÀ

TE28g1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

2

A31391

MAI PHƯƠNG

QE30b1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

3

A31508

LÊ PHƯƠNG THẢO

QT30e3

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2


Tin mới

Các tin khác