Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.6 (thứ Hai, thứ Năm; giờ 4 – 5, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

ANHSC2.13 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 10 - 11)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.16

ANHSC1.23

ANHSC1.16 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)


Tin mới

Các tin khác