Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

                                                             

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019

(Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 trên trang web http://thanglong.edu.vnvào ngày 21/11/2018.

Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.