Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 2019

(Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 29)

Ngày 7/11/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Những môn sau đây chưa có điểm: Các loại hình bệnh viện (HM201); Bảo hiểm y tế (HM303); Quản lý nguồn nhân lực y tế (BA316).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.