Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A24497

NguyÔn ThÞ Tè Uyªn

NJ27e1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

2

A24695

NguyÔn §×nh Qu©n

TC27b1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

3

A24695

NguyÔn §×nh Qu©n

TC27b1

TC424

Qu¶n lý dù ¸n truyÒn th«ng vµ m¹ng m¸y tÝnh

4

A24695

NguyÔn §×nh Qu©n

TC27b1

TC473

Qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng

5

A24796

TrÇn Thu Ng©n

NJ27e1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

6

A25094

TrÇn ViÖt Trinh

NJ27b2

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

7

A25229

NguyÔn Ph­¬ng Anh

NJ27c3

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

8

A25586

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Khanh

NJ27s1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

9

A26040

Vò Hoµng Anh

NE27a6

GE244

English 4

10

A26223

Ph¹m ThÞ H­¬ng Th¶o

QT27a1

IM201

Kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n (MS Office)

11

A26992

NGUYÔN THÞ LAN ANH

NZ28g1

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

12

A27388

NGUYÔN HOµI PH¦¥NG

NE28a10

GE143

English 3

13

A27388

NGUYÔN HOµI PH¦¥NG

NE28a10

GE244

English 4

14

A27492

NGUYÔN QUANG S¥N

NJ28b1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

15

A27715

NGUYÔN PHóC THI£N L¦¥NG

NJ28c1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

16

A27715

NGUYÔN PHóC THI£N L¦¥NG

NJ28c1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

17

A27738

PH¹M HUYÒN TRANG

NJ28d4

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

18

A28045

NGUYÔN THÞ LAN ANH

NJ28b1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

19

A28120

NGUYÔN THÞ TRµ MY

NJ28d4

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

20

A28412

NGUYÔN TIÕN T¢N

NJ29g1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

21

A28419

NGUYÔN THÞ NGäC ANH

NJ29g1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

22

A28451

§µO QUANG §øC ANH

NE29a1

GE143

English 3

23

A28737

NGUYÔN TIÕN H¦NG

QT29e1

GE201

TiÕng Anh s¬ trung cÊp 1

24

A28913

§ÆNG THÞ HUYÒN TRANG

NJ29e2

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

25

A29439

NGUYÔN THÞ THU HIÒN

NZ29a1

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

26

A29530

BïI HOA THANH

QT29g1

GE205

TiÕng Anh s¬ trung cÊp 3

27

A29878

NGUYÔN NGäC LINH

NE29a4

GE244

English 4

28

A29932

NGUYÔN MINH THóY

NJ29d3

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

29

A30124

D¦¥NG THÞ HIÖP

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

30

A30189

NGUYÔN §øC TOµN

TC30e1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

31

A30206

TRÇN THÞ PH¦¥NG ANH

NJ30h1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

32

A30218

L¦¥NG Kú ANH

TC30b1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

33

A30248

TRÇN BÝCH NGäC

NJ30g1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

34

A30318

NGUYÔN H¹NH NHI£N

NJ30h1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

35

A30393

NGUYÔN KH¦¥NG THµNH NAM

NJ30g1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

36

A30644

§ÆNG THÞ LAN ANH

NJ30g1

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

37

A30674

ng« thanh ph­¬ng

NJ30h2

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

38

A30680

KIÒU THIÖN ANH

TC30g1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

39

A30688

NGUYÔN HUY HOµNG

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

40

A30803

NGUYÔN THU TH¶O

NZ30e1

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

41

A30847

TRÇN THÞ THïY TRANG

NJ30e2

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

42

A30919

Vò THÞ H¦¥NG

NJ30h3

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

43

A30929

TRÇN THANH TRµ

NJ30h3

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

44

A30965

L£ B¸ HIÕU

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

45

A30972

PH¹M THÞ HUYÒN

NJ30c1

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

46

A31224

NG¤ THÞ HåNG H¹NH

NJ30h4

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

47

A31265

PH¹M C¤NG H¶I

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

48

A31272

NGUYÔN §×NH §¹O

NJ30h4

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

49

A31297

NGUYÔN HUY TïNG

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

50

A31336

trÇn quèc vÜ

TC30g1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

51

A31351

NGUYÔN THU H»NG

NZ30h1

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

52

A31396

§ÆNG NGUY£N H¶I

TC30e1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

53

A31428

NGUYÔN THÞ THU TRANG

NJ30h4

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

54

A31429

chu thÞ huyÒn

NJ30h4

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

55

A31444

vò tó d­¬ng

NJ30h4

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

56

A31448

lª thÞ minh thiªn

NZ30h1

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

57

A31450

hoµng thu th¶o

NE30a5

GE103

TiÕng Anh s¬ cÊp 3

58

A31469

Lª thÞ th¾m

NJ30h5

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

59

A31488

v­¬ng quang huy

NJ30e3

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

60

A31489

D¦¥NG MINH §IÖP

TC30g1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

61

A31499

NGUYÔN §ÆNG TïNG

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

62

A31505

PH¹M V¡N PHONG

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

63

A31552

nguyÔn viÖt anh

TE30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

64

A31600

NguyÔn Ngäc Trung

TC30g1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

65

A31633

NGHI£M THÞ TRµ MY

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

66

A31644

nguyÔn thÞ quúnh anh

NJ30h5

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

67

A31679

nguyÔn thÞ anh

NJ30h5

GJ163

TiÕng NhËt s¬ cÊp 3

68

A31703

NGUYÔN PH¦¥NG THñY

NJ30h5

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

69

A31707

NGUYÔN Hµ PH­¬NG MAI

NZ30e1

GE103

TiÕng Anh s¬ cÊp 3

70

A31740

NGUYÔN THÞ NHµI

NJ30h5

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

71

A31824

nGUYÔN tHÕ HUY

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

72

A31853

nguyÔn m¹nh c­êng

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

73

A31889

trÞnh xu©n viÖn

NZ30h2

GZ133

TiÕng Trung s¬ cÊp 3

74

A31907

trÇn thÞ huyÒn trang

QB30g1

GE103

TiÕng Anh s¬ cÊp 3

75

A31941

tr­¬ng thÞ duyªn

NE30a8

GE103

TiÕng Anh s¬ cÊp 3

76

A32085

NGUYÔN THÞ THANH HUYÒN

NJ30h6

GJ162

TiÕng NhËt s¬ cÊp 2

77

A32096

phïng quang th¸i

TC30h1

IS222

C¬ së d÷ liÖu

78

A32166

§ç H¶i Linh

QE30a1

GE103

TiÕng Anh s¬ cÊp 3

79

A32166

§ç H¶i Linh

QE30a1

GE201

TiÕng Anh s¬ trung cÊp 1

80

A32166

§ç H¶i Linh

QE30a1

GE202

TiÕng Anh s¬ trung cÊp 2

                                                                     Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.