Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba

HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ  8 - 9)

ANHSC1.20 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 – 9)

ANHSC1.21 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 – 9)

ANHSC1.27 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 – 9)

ANHSC1.28 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 – 9)

2

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.14 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ  8 - 9)

2. Danh sách các lớp gộp - tách đôi:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.30

ANHSTC1.31

ANHSTC1.30 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A32307 – A33276)

ANHSTC1.31 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A33306  - A34593)

3. Danh sách các lớp gộp - tách ba:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.7

ANHSC3.12

ANHSC3.18

ANHSC3.7 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A32202 – A32914)

ANHSC3.12 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A32952  - A33642)

ANHSC3.18 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A33649  - A34608)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.