Phòng Đào tạo

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

                                                                    

 

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018

(Khóa 30)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 14/8/2018. Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.