Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

  

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA,

HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo QĐ số                               của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc Chuyển khoa, chuyển ngành, học ngành hai cho sinh viên đại học hệ chính quy)

I/ CHUYỂN NGÀNH:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Nguyễn Việt Anh

A21671

QF25b2

QM25b1

2

Dương Thị Ngọc Trâm

A24656

  QF27g1

  QM27a1

3

Cao Bích Ngọc

A24823

QE27c1

QM27c1

4

Nguyễn Phương Thảo

A25027

QA27c1

QM27c1

5

Nguyễn Ngọc Tuấn

A25690

QE27g3

QM27b1

6

Phùng Thị Mai Hương

A26155

QF27g1

QM27a1

7

Nguyễn Quỳnh Trang

A26331

QB28g1

QF28g1

8

Đỗ Mai Nhung

A26750

QA28d1

QT28d1

Chuyển điểm: 

EC101→EC102

MA101→MA100

Hủy điểm

EC205; AC211; MA142; IM203; FN221

9

Nguyễn Tuấn Anh

A26920

QF28d1

QT28d2

Hủy điểm

EC205; MA142; BA313; FN201; FN221

10

Đỗ Thị Như Hoài

A27293

QE28e1

QM28e1

11

Hoàng Bảo Long

A27354

QM28d1

QT28d1

Hủy điểm

EC205; BA211; BA314; EC221; GE213; MK302; SH111; MK420; BA328; MK202; BA313; SH121

12

Phạm Ngọc Anh Sao

A27875

QM28g3

QT28g3

II/ CHUYỂN KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Phạm Trần Huyền Trân

A24612

QF27g1

XV27b1

Chuyển điểm: 

EC101→EC102

Hủy môn:BA222; EC204; EC205; FN201; FN212; FN261; FN418; AC210; BK201; FN221; MA142Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.