Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018   

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC KỲ 3, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP CN

GHI CHÚ

1

A04558

ĐINH VIỆT HÀ

TE14

Nợ học phí học kỳ 717

2

A10719

ĐẶNG THỊ THANH HẢI

QA19e5

Nợ học phí học kỳ 717

3

A10751

NGUYỄN ĐỨC TIẾN

QB20e1

Nợ học phí học kỳ 717

4

A12358

NGUYỄN  NGỌC LÂM

QA20e3

Nợ học phí học kỳ 717

5

A12676

LÊ HOÀNG HẢI

QA21a1

Nợ học phí học kỳ 717

6

A13816

MAI NHẬT ANH

QB21a4

Nợ học phí học kỳ 717

7

A14096

LÊ THÀNH ĐẠT

QB21c3

Nợ học phí học kỳ 717

8

A14330

HOÀNG VĂN SANG

QB21c6

Nợ học phí học kỳ 717

9

A16352

PHẠM KIM NGỌC

QB23g2

Nợ học phí học kỳ 617,717 

10

A16490

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

QA23e1

Nợ học phí học kỳ 717

11

A16644

NGUYỄN VIỆT DŨNG

QB23c4

Nợ học phí học kỳ 717

12

A16671

LÊ ANH TUẤN

QA23g2

Nợ học phí học kỳ 717

13

A17440

NGÔ BẢO YẾN

XV23a1

Nợ học phí học kỳ 717

14

A18033

LÊ QUỲNH ANH

QB23c10

Nợ học phí học kỳ 717

15

A18284

LÊ KHÁNH DƯƠNG

QE23g2

Nợ học phí học kỳ 717

16

A18457

NGUYỄN BÁ TÔN KHÔI ANH

QB24a1

Nợ học phí học kỳ 717

17

A18497

VŨ VĂN TÀI

QB24d1

Nợ học phí học kỳ 717

18

A18504

DƯƠNG THU HÀ

QF24d2

Nợ học phí học kỳ 717

19

A18515

HOÀNG HẠNH HOA

QM24e1

Nợ học phí học kỳ 717

20

A18564

TRỊNH ANH QUÂN

QB24c2

Nợ học phí học kỳ 717

21

A18659

MẠC THỊ THÚY CHI

QA24d1

Nợ học phí học kỳ 717

22

A18660

TRẦN THÙY DƯƠNG

XV24c1

Nợ học phí học kỳ 717

23

A18812

NGUYỄN HỒNG HẢI

QB24g1

Nợ học phí học kỳ 717

24

A18862

LÊ CÔNG THÀNH

QB24b2

Nợ học phí học kỳ 717

25

A19124

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

QA24c2

Nợ học phí học kỳ 717

26

A19181

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

QB24b2

Nợ học phí học kỳ 717

27

A19222

NGUYỄN HUY TUẤN

QM24a1

Nợ học phí học kỳ 717

28

A19228

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

QE24d1

Nợ học phí học kỳ 717

29

A19437

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

QH24c1

Nợ học phí học kỳ 717

30

A19485

VŨ HOÀNG THU CÚC

QF24c3

Nợ học phí học kỳ 717

31

A20002

LƯU TRƯỜNG THÀNH

QE24g1

Nợ học phí học kỳ 717,714

32

A20075

TẠ THỊ NGỌC

QE24a1

Nợ học phí học kỳ 717

33

A20128

NGUYỄN LÊ HOÀNG

QE24c1

Nợ học phí học kỳ 717

34

A20145

PHẠM THỊ THANH THỦY

SP24g1

Nợ học phí học kỳ 517, 717

35

A20199

NGUYỄN VIỆT TÂN

QB24b3

Nợ học phí học kỳ 717

36

A20309

ĐÀO THẢO MINH

QB24g3

Nợ học phí học kỳ 717

37

A20360

LƯƠNG DUY HẢI

QF25a1

Nợ học phí học kỳ 717

38

A20484

KIỀU VĂN NINH

QE25g1

Nợ học phí học kỳ 717

39

A20503

NGUYỄN HẢI LINH

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 717

40

A20559

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

QA25c1

Nợ học phí học kỳ 717

41

A20595

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

QE25c1

Nợ học phí học kỳ 717

42

A20596

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

QA25g1

Nợ học phí học kỳ 717

43

A20606

ĐOÀN QUANG HUY

QF25g2

Nợ học phí học kỳ 717

44

A20675

HOÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 717

45

A20688

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

QA25b1

Nợ học phí học kỳ 717

46

A20706

NGÔ MINH ĐẠT

QF25c1

Nợ học phí học kỳ 717

47

A20726

TRẦN THỊ HƯƠNG

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 717

48

A20769

NGUYỄN MINH THÀNH

QE25c1

Nợ học phí học kỳ 717

49

A21057

ĐỖ VĂN HIẾN

QE25g2

Nợ học phí học kỳ 717

50

A21098

DƯƠNG THỊ HÀ TRANG

SN25g1

Nợ học phí học kỳ 717

51

A21148

NGUYỄN HUYỀN MY

QF25c2

Nợ học phí học kỳ 717

52

A21188

PHAN NGỌC DIỆP

QB25g2

Nợ học phí học kỳ 717

53

A21198

NGUYỄN THUẬN AN

QF25e2

Nợ học phí học kỳ 717

54

A21210

LÊ THỊ HỒNG LIÊN

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 717

55

A21307

HOÀNG DIỆU HƯƠNG

QA25d1

Nợ học phí học kỳ 717

56

A21416

TRẦN THỊ THU HÀ

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 617,717 

57

A21450

LÝ THỊ YẾN CHI

QE25a1

Nợ học phí học kỳ 717

58

A21582

LÊ DUY ANH

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 717

59

A21589

HOÀNG ANH TÚ

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 717

60

A21609

LÊ THANH THỦY

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 717

61

A21635

TRẦN THÙY TRANG

QM25e1

Nợ học phí học kỳ 717

62

A21671

NGUYỄN VIỆT ANH

QF25b2

Nợ học phí học kỳ 717

63

A21712

ĐÀO KIỀU TRUNG KIÊN

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 717

64

A21762

NGÔ QUÝ THỨC

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 717

65

A21798

NGUYỄN THỊ HÀ ANH

QM25a1

Nợ học phí học kỳ 717

66

A21910

NGUYỄN THANH HẢI

SN25g2

Nợ học phí học kỳ 717

67

A22042

NGUYỄN THANH TUẤN

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 717

68

A22043

NGUYỄN THANH LIÊM

QF25c3

Nợ học phí học kỳ 717

69

A22112

HÀ THỊ THU PHƯƠNG

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 717

70

A22287

NGUYỄN HẢI LINH

QE25g2

Nợ học phí học kỳ 717

71

A22322

TRẦN THANH THANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

72

A22354

NGUYỄN KHÁNH DUY

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 717

73

A22363

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 717

74

A22378

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 717

75

A22386

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

76

A22390

TƯỞNG DUY BÌNH

QF26e1

Nợ học phí học kỳ 717

77

A22396

LÊ TUẤN HẢI

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

78

A22398

ĐÀO VĂN SÁNG

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 717

79

A22440

LÊ VIỆT HÀ

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 717

80

A22458

NGUYỄN THỊ BÌNH MINH

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 717

81

A22461

CAO THỊ MAI

QE26g1

Nợ học phí học kỳ 717

82

A22484

ĐINH QUYẾT

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

83

A22499

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

84

A22501

PHẠM VIẾT HOÀNG

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 717

85

A22516

LƯU TUẤN ANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

86

A22537

LƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG

QF26e1

Nợ học phí học kỳ 717

87

A22552

ĐINH THỊ THÙY TRANG

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

88

A22575

BÙI NGỌC TÂN

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

89

A22597

ĐẶNG TIẾN ĐẠT

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

90

A22609

PHẠM XUÂN TÀI

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 717

91

A22612

HOÀNG THỊ THU THẢO

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

92

A22680

TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 717

93

A22687

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 717

94

A22770

PHẠM THÁI HOÀNG

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 717

95

A22771

NGUYỄN HẢI LINH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

96

A22777

VŨ HOÀNG ANH

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

97

A22778

HOÀNG THANH TÚ

QM26b1

Nợ học phí học kỳ 717

98

A22813

NGUYỄN DIỆU LINH

QB26d1

Nợ học phí học kỳ 717

99

A22819

ĐỖ MINH NGHĨA

QB26e1,AN29e1

Nợ học phí học kỳ 717

100

A22854

VŨ TRÂM ANH

QE26g1

Nợ học phí học kỳ 717

101

A22904

TRẦN VĂN NAM

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 717

102

A22976

NGUYỄN VĂN HOÀNG

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 717

103

A22998

NGUYỄN THÚY HẰNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

104

A23008

TRẦN THỊ HẢI YẾN

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 717

105

A23029

HOÀNG MẠNH KIÊN

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 717

106

A23060

NGUYỄN NGỌC DUY

QM26b1

Nợ học phí học kỳ 717

107

A23086

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 717

108

A23093

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

SP26d1

Nợ học phí học kỳ 717

109

A23183

NGUYỄN VĂN HÙNG

QE26e3

Nợ học phí học kỳ 717

110

A23190

NGUYỄN THANH TÙNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

111

A23202

PHẠM HỒNG NGỌC

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 717

112

A23205

ĐẶNG THỊ ÁNH

QA26e3

Nợ học phí học kỳ 717

113

A23225

NGUYỄN THỊ NHÀI

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 717

114

A23310

TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG

QA26g3

Nợ học phí học kỳ 717

115

A23337

TRẦN HÀ NGÂN

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 717

116

A23397

LÝ QUỲNH ANH

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 717

117

A23399

TRẦN THU HIỀN

QA26g3

Nợ học phí học kỳ 717

118

A23439

PHẠM HOÀNG

QF26c1

Nợ học phí học kỳ 717

119

A23484

HOÀNG CAO CHUẨN

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 717

120

A23488

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 717

121

A23663

DƯƠNG HỒNG QUÂN

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 717

122

A23667

LẠI YẾN CHI

QF26d2

Nợ học phí học kỳ 717

123

A23699

NGÔ TRẦN ĐỨC QUANG

QF26c1

Nợ học phí học kỳ 717

124

A23700

VŨ QUỐC TOÀN

QA26e4

Nợ học phí học kỳ 717

125

A23728

VŨ THỊ LAN ANH

QF26b1

Nợ học phí học kỳ 717

126

A23740

VŨ THỊ BÍCH LIÊN

QA26g4

Nợ học phí học kỳ 717

127

A23749

HOÀNG NGỌC ANH

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 717

128

A23782

LÊ TUẤN ANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 717

129

A23816

HOÀNG NGỌC HUYỀN

QE26e2

Nợ học phí học kỳ 717

130

A23828

CAO XUÂN BÌNH

QE26g3

Nợ học phí học kỳ 717

131

A23848

NGUYỄN HỒNG ANH

QA26g4

Nợ học phí học kỳ 717

132

A23869

NGUYỄN ANH TÙNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

133

A23903

TRẦN NGỌC QUYẾT

QB26g1

Nợ học phí học kỳ 717

134

A23941

NGÔ THANH THÚY

QB26d1

Nợ học phí học kỳ 717

135

A23944

VŨ THỊ LAN HƯỜNG

QA26e4

Nợ học phí học kỳ 717

136

A23980

ĐỖ MINH HIẾU

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

137

A23989

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

QF26g2

Nợ học phí học kỳ 717

138

A24097

VŨ THỊ LÊ

QA26g4

Nợ học phí học kỳ 717

139

A24120

NGUYỄN LINH TRANG

QA26e4

Nợ học phí học kỳ 717

140

A24125

KIỀU THỊ THU TRANG

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 717

141

A24131

NGUYỄN THỊ THÚY

QA26g5

Nợ học phí học kỳ 717

142

A24133

TRẦN THỊ THÙY LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 717

143

A24146

TRỊNH KHÁNH LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 717

144

A24148

ĐỖ ĐỨC QUÂN

QB26c1

Nợ học phí học kỳ 717

145

A24198

HOÀNG ĐỨC MINH

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 717

146

A24218

HOÀNG KHÁNH DUY

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 717

147

A24226

PHẠM HỒNG VŨ

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 717

148

A24229

PHAN MẠNH LINH

QF26g3

Nợ học phí học kỳ 717

149

A24269

ĐỖ HỒNG NGỌC

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 717

150

A24271

NGUYỄN ĐỨC ANH

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 717

151

A24292

NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 717

152

A24309

NGUYỄN THỊ KIỀU LY

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

153

A24328

LƯU DIỆP LY

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 717

154

A24341

HÀ THÙY DƯƠNG

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 717

155

A24363

BÙI TUẤN ANH

QE27d1

Nợ học phí học kỳ 717

156

A24375

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

157

A24381

PHẠM THỊ HUYỀN

QA27g1

Nợ học phí học kỳ 717

158

A24384

CHU THANH HUYỀN

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 717

159

A24397

LƯƠNG MẠNH HÀ

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

160

A24404

TRƯƠNG NAM HƯNG

QE27c1

Nợ học phí học kỳ 717

161

A24434

LÊ CHUNG HIẾU

QE27e1

Nợ học phí học kỳ 717

162

A24446

NGHIÊM QUỐC KHÁNH

SN27g1

Nợ học phí học kỳ 717

163

A24451

LÊ TUẤN THÀNH

QE27g1,QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

164

A24473

TRẦN MỸ LINH

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 717

165

A24477

NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH

QA27g1

Nợ học phí học kỳ 717

166

A24481

TRẦN TRÍ

QA27g1

Nợ học phí học kỳ 717

167

A24490

NGÔ MỸ LINH

QE27a1

Nợ học phí học kỳ 717

168

A24509

DƯƠNG THÁI HƯNG

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 717

169

A24540

ĐỖ THỊ YẾN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 717

170

A24547

NGUYỄN DUY KHÁNH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

171

A24548

BÙI TRƯỜNG GIANG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

172

A24552

NGUYỄN HỒNG PHI

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

173

A24555

PHẠM TRỌNG DUY

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

174

A24574

PHẠM MINH ĐỨC

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

175

A24610

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 717

176

A24631

NGUYỄN THU HẰNG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

177

A24649

NGUYỄN THỊ LỆ THU

QE27e1

Nợ học phí học kỳ 717

178

A24656

DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

179

A24674

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 717

180

A24693

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 717

181

A24704

HOÀNG HÀ

QH27e1, NK29e1

Nợ học phí học kỳ 717

182

A24740

PHẠM THU THẢO

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 717

183

A24742

TRỊNH NGỌC ÁNH

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

184

A24750

ĐOÀN HOÀNG LINH

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 717

185

A24828

LÊ TUẤN ANH

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

186

A24831

NGUYỄN THỊ QUY

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 717

187

A24834

VŨ HOÀNG VIỆT ANH

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 717

188

A24852

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

189

A24897

TRẦN THÁI HÀ

QE27c1

Nợ học phí học kỳ 717

190

A24903

DƯƠNG PHƯỢNG ANH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

191

A24910

NGUYỄN MINH ĐỨC

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 717

192

A24940

ĐỖ DIỆU LINH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

193

A24965

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 717

194

A24970

PHẠM THỊ THU TRANG

QA27g1

Nợ học phí học kỳ 717

195

A24987

NGUYỄN HUY TÙNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 717

196

A25009

PHẠM THỊ THU HUYỀN

QM27a1

Nợ học phí học kỳ 717

197

A25027

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 717

198

A25043

NGUYỄN THỊ MAI LINH

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 717

199

A25056

TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

200

A25066

HỒ NGỌC LINH

QM27b1

Nợ học phí học kỳ 717

201

A25076

NGUYỄN NGỌC THU

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 717

202

A25077

ĐINH THỊ THU HƯƠNG

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 717

203

A25087

NGUYỄN THỊ HẠNH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

204

A25090

NGUYỄN VĂN ĐỨC

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 717

205

A25109

DƯƠNG QUANG HẢI

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 717

206

A25118

CHU DIỆU LINH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

207

A25119

LÊ QUỲNH ANH

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 717

208

A25130

NGUYỄN TỐ QUỲNH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

209

A25158

LÊ TIẾN KHẢI

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

210

A25161

NGHIÊM QUỐC HUY

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 717

211

A25192

LÊ VŨ VIỆT

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

212

A25194

NGUYỄN THỊ THÀNH TIẾN

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 717

213

A25206

PHẠM THỊ HOÀI LINH

SN27e1

Nợ học phí học kỳ 717

214

A25213

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 717

215

A25228

ĐỖ QUANG TRUNG

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 717

216

A25242

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

217

A25264

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 717

218

A25266

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 717

219

A25268

DƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

220

A25270

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

QE27d1

Nợ học phí học kỳ 717

221

A25272

TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

222

A25280

HÀ TRUNG HIẾU

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 717

223

A25291

NGUYỄN THỊ THẢO LINH

XW27c1

Nợ học phí học kỳ 717

224

A25304

NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG MAI

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

225

A25314

ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

226

A25318

ĐÀO VÂN ANH

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 717

227

A25319

PHẠM TRÀ MY

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

228

A25322

LÊ THU HƯƠNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 717

229

A25328

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 717

230

A25337

NGUYỄN THỊ THANH HOA

QE27e1

Nợ học phí học kỳ 717

231

A25365

NGUYỄN MAI ANH

QA27e2

Nợ học phí học kỳ 717

232

A25370

TRẦN MỸ LINH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 717

233

A25388

BÙI THU THẢO

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

234

A25400

NGUYỄN THỊ CHUNG ANH

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 717

235

A25420

NGUYỄN QUỐC TRUNG

QE27a1

Nợ học phí học kỳ 717

236

A25431

NGUYỄN ĐỖ QUYỀN

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

237

A25437

TRẦN THỊ PHƯƠNG

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 717

238

A25440

TRẦN VĂN TRUNG

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

239

A25444

HOÀNG THANH HUYỀN

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 717

240

A25448

NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

241

A25461

PHẠM THANH HẰNG

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 617

242

A25462

NGUYỄN THU TRANG

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 717

243

A25468

HOÀNG NGUYỄN VÂN ANH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

244

A25473

CHU DẠ TÂM ĐAN

QA27g3

Nợ học phí học kỳ 717

245

A25488

NGUYỄN QUỲNH ANH

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

246

A25489

VŨ VĂN HOAN

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

247

A25501

BÙI VĂN LƯU

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 717

248

A25508

NGUYỄN THỊ DUY VƯỢNG

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 717

249

A25511

LÊ NGUYỄN NHƯ NGỌC DUYÊN

QA27e2

Nợ học phí học kỳ 717

250

A25522

NGUYỄN THỊ NHÀN

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 717

251

A25529

DƯƠNG NHẬT ANH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

252

A25549

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 717

253

A25557

PHẠM HUY THÀNH

QE27e2

Nợ học phí học kỳ 717

254

A25583

ĐINH THANH TÙNG

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

255

A25585

BÙI NGỌC LINH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

256

A25596

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 717

257

A25608

MAI HOÀNG HIỆP

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 717

258

A25610

TRẦN BÌNH MINH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 717

259

A25618

NGUYỄN THU NGÂN

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

260

A25645

TRỊNH NGỌC UY

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 717

261

A25654

NGUYỄN DUY CƯƠNG

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

262

A25656

NGÔ QUANG SÂM

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 717

263

A25663

VŨ QUỲNH PHƯƠNG

QA27g3

Nợ học phí học kỳ 717

264

A25676

NGUYỄN KHÁNH THU ANH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

265

A25679

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

266

A25681

VŨ THÚY QUỲNH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 717

267

A25684

NGUYỄN THANH HẰNG

QA27e2

Nợ học phí học kỳ 717

268

A25686

ĐỖ VĂN TÀI

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 717

269

A25699

TRỊNH THIỀU ĐỨC

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

270

A25716

PHẠM QUANG ĐẠT

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

271

A25719

HOÀNG THỊ NGUYỆT

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 717

272

A25722

NGUYỄN CÔNG THÀNH

QF27b1

Nợ học phí học kỳ 717

273

A25736

LÂM THỊ OANH

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 717

274

A25737

NGUYỄN THỊ NHUNG

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

275

A25743

PHẠM THỊ HƯỜNG

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 717

276

A25750

ĐOÀN MINH THÀNH

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

277

A25752

CUNG ĐỨC HẢI

QE27d1

Nợ học phí học kỳ 717

278

A25758

HOÀNG MINH VIỆT

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 617

279

A25768

TRẦN BẢO TRUNG

QF27g3

Nợ học phí học kỳ 717

280

A25783

VŨ KIM YẾN

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 717

281

A25788

NGUYỄN THẾ TÚ

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

282

A25808

TẠ ĐĂNG TRÍ

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 717

283

A25821

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 717

284

A25831

VŨ PHƯƠNG THÚY

QF27g3

Nợ học phí học kỳ 717

285

A25838

VŨ THỊ THU THUỶ

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 717

286

A25857

HOÀNG VĂN HUỲNH

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 717

287

A25863

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 617,717 

288

A25866

TRẦN TUẤN BẢO

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 717

289

A25871

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 717

290

A25877

NGÔ THỊ CẨM TÚ

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 717

291

A25878

VŨ MINH NGỌC

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 717

292

A25910

NGUYỄN NGỌC THÙY LINH

QA27d1

Nợ học phí học kỳ 717

293

A25917

BÙI THỊ MỸ NINH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

294

A25918

NGUYỄN THÙY ANH

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 717

295

A25922

NGUYỄN MẠNH HƯNG

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 717

296

A25932

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH

SN27c1

Nợ học phí học kỳ 717

297

A25980

PHẠM THỊ PHƯƠNG

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

298

A25984

NGUYỄN VĂN HUY

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 717

299

A25987

ĐỖ THANH THUỶ

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 717

300

A25995

VĂN THỊ THUỲ LINH

QA27g5

Nợ học phí học kỳ 717

301

A25997

TRẦN ĐỨC TRUNG

QE27b1

Nợ học phí học kỳ 717

302

A26014

PHAN HÙNG PHI

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 617,717 

303

A26017

TRẦN ANH ĐỨC

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 717

304

A26019

ĐỒNG NGỌC ANH

QA27g5

Nợ học phí học kỳ 717

305

A26047

NGUYỄN HỒNG NGỌC

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 717

306

A26058

TRẦN NGUYÊN HIẾU NGUYỄN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 717

307

A26088

NGUYỄN QUỐC ANH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 717

308

A26092

ĐINH THỊ LỆ THỦY

SN27e1

Nợ học phí học kỳ 717

309

A26098

LÂM THANH HOÀNG

QE27c1

Nợ học phí học kỳ 717

310

A26155

PHÙNG THỊ MAI PHƯƠNG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717

311

A26165

TRƯƠNG VIỆT HIẾU

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 717

312

A26199

LÊ HÀ MY

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 717

313

A26220

TRẦN MAI KHANH

QA27e2

Nợ học phí học kỳ 717

314

A26246

NGUYỄN THU GIANG

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 717

315

A26255

PHẠM THU THỦY

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 717

316

A26256

CHU TIẾN THIỆN

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 717

317

A26264

NGUYỄN ĐỨC HƯNG

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 717

318

A26290

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 717

319

A26332

NGUYỄN VĂN SANG

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 717

320

A26363

VŨ HOÀNG ANH

QM28a1

Nợ học phí học kỳ 717

321

A26375

NGUYỄN HỒNG QUÂN

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

322

A26413

NGUYỄN HÀ LAN

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 717

323

A26417

PHẠM THU TRANG

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 717

324

A26426

ĐINH MINH ĐẠT

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 717

325

A26430

NGUYỄN MINH CHÂU

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 717

326

A26433

ĐỖ THANH THƯ

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 717

327

A26453

ĐÀO PHƯƠNG LINH

QA28b1

Nợ học phí học kỳ 717

328

A26462

NGÔ QUỲNH ANH

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 717

329

A26467

LÊ MINH ANH

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 717

330

A26473

CAO MỸ LINH

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 717

331

A26485

HOÀNG THỊ KIM HUẾ

QB28g1

Nợ học phí học kỳ 717

332

A26491

NGUYỄN THU THUỲ

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 717

333

A26499

NGUYỄN VŨ MAI ANH

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 717

334

A26502

ĐÀO LAN HƯƠNG

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 717

335

A26513

BÙI DIỆU LINH

QB28e1

Nợ học phí học kỳ 417

336

A26534

NGUYỄN THỊ HIÊN

QF28g1

Nợ học phí học kỳ 717

337

A26537

NGUYỄN THỊ YẾN THANH

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 717

338

A26547

HOÀNG MINH NGỌC

QF28d1

Nợ học phí học kỳ 717

339

A26659

LÊ THỊ VÂN

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 717

340

A26660

NGUYỄN GIA TUẤN

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 717

341

A26663

VŨ THÙY LINH

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 717

342

A26674

ĐẶNG THỊ MINH THƯ

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 617,717 

343

A26675

NGUYỄN ANH LINH CHI

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 717

344

A26699

PHẠM THANH BÌNH

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

345

A26713

CHU PHƯƠNG ANH

SN28e1

Nợ học phí học kỳ 717

346

A26718

NGUYỄN NGỌC TRUNG

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

347

A26730

ĐÀO NHẬT PHONG

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

348

A26735

PHAN NHẬT MINH

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 717

349

A26745

MAI THỊ DUYÊN

QA28g2

Nợ học phí học kỳ 717

350

A26746

NGUYỄN HỮU THỐNG

QE28g2

Nợ học phí học kỳ 717

351

A26749

VŨ THỊ MINH HẰNG

QB28g1

Nợ học phí học kỳ 717

352

A26754

NGUYỄN TIẾN LỘC

QF28g1

Nợ học phí học kỳ 717

353

A26763

DƯƠNG THỊ HOA

QA28g2

Nợ học phí học kỳ 717

354

A26771

ĐỖ THU HÀ

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 717

355

A26777

ĐỖ THỊ THANH THƯƠNG

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 717

356

A26781

NGUYỄN MINH NGỌC

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 717

357

A26797

ĐÀO THỊ THÙY LINH

QE28g2

Nợ học phí học kỳ 717

358

A26817

MAI THỊ LAM

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

359

A26827

TRẦN BẢO TRUNG

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 717

360

A26839

TRẦN THỊ HOÀI

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 717

361

A26844

VŨ THỊ NGÂN

QE28g2

Nợ học phí học kỳ 717

362

A26918

HOÀNG HẢI LONG

QF28d1

Nợ học phí học kỳ 717

363

A26940

NGUYỄN THU TRANG

QF28d1

Nợ học phí học kỳ 717

364

A26951

ĐOÀN LINH CHI

QF28g2

Nợ học phí học kỳ 717

365

A26963

NGUYỄN MAI LIÊN

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 717

366

A26979

ĐINH KIM CHI

QF28g2

Nợ học phí học kỳ 717

367

A26990

NGUYỄN CẨM THANH

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 717

368

A27007

HOÀNG ĐÌNH VIỆT

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 717

369

A27016

NGUYỄN HƯƠNG THẢO

QM28d1

Nợ học phí học kỳ 717

370

A27020

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 717

371

A27024

NGUYỄN THẾ AN

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 717

372

A27026

VŨ THỊ VÂN ANH

QA28g5

Nợ học phí học kỳ 717

373

A27032

TRẦN VĂN THÔNG

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 717

374

A27058

NGÔ TUẤN LINH

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 717

375

A27088

LÊ MẠNH HÀ

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 717

376

A27129

NGUYỄN MINH ANH

SP28e1

Nợ học phí học kỳ 717

377

A27133

ĐOÀN THỊ MỸ LINH

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 717

378

A27166

TRẦN NGỌC MINH

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 717

379

A27183

BÙI ÁNH NGỌC

SP28g1

Nợ học phí học kỳ 717

380

A27197

NGUYỄN THỊ THANH

QM28g2

Nợ học phí học kỳ 717

381

A27208

CHU THỊ HOÀ

QA28g2

Nợ học phí học kỳ 717

382

A27216

ĐINH ÁNH HỒNG

QF28e1

Nợ học phí học kỳ 717

383

A27222

VŨ THỊ THU HÀ

QF28e1

Nợ học phí học kỳ 717

384

A27229

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

QM28g2

Nợ học phí học kỳ 717

385

A27243

BÙI HẢI YẾN

QA28g2

Nợ học phí học kỳ 717

386

A27246

LÊ HIỀN ANH

QA28e1

Nợ học phí học kỳ 717

387

A27250

VƯƠNG MINH HOÀNG

SP28d1

Nợ học phí học kỳ 717

388

A27290

PHAN TRỌNG ĐỨC

QE28c1

Nợ học phí học kỳ 717

389

A27321

NGUYỄN QUỲNH CHI

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 717

390

A27325

HOÀNG TUẤN ANH

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 717

391

A27345

NGUYỄN THỊ HẠNH

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 717

392

A27347

ĐOÀN HỒNG LY

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 717

393

A27349

NGUYỄN ĐỨC DUY

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 717

394

A27377

LẠI VŨ NGỌC ANH

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 717

395

A27384

PHAN VIỆT PHONG

QM28d1

Nợ học phí học kỳ 717

396

A27403

LÊ TÁ ĐẠT

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 717

397

A27414

PHẠM KIỀU OANH

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 717

398

A27426

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

QA28b1

Nợ học phí học kỳ 617,717 

399

A27427

TRƯƠNG VŨ THUỲ AN

SN28e1

Nợ học phí học kỳ 717

400

A27450

TRỊNH THỊ MAI

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 717

401

A27455

DƯƠNG KHÁNH GIANG

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 717

402

A27463

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 717

403

A27472

TRẦN MINH NGỌC

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 717

404

A27473

LÊ ANH TUẤN

QM28g2

Nợ học phí học kỳ 717

405

A27512

BÙI TIỂU THÚY

QA28e2

Nợ học phí học kỳ 717

406

A27520

NGUYỄN THU TRANG

QF28g2

Nợ học phí học kỳ 717

407

A27525

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 717

408

A27526

NGUYỄN MẠNH DUY

XV28g1

Nợ học phí học kỳ 717

409

A27540

NGUYỄN ĐỨC TÚ

QA28b1

Nợ học phí học kỳ 717

410

A27546

NGUYỄN TRỌNG HƯNG

QM28g2

Nợ học phí học kỳ 717

411

A27564

NGUYỄN MỸ LINH

QA28g4

Nợ học phí học kỳ 717

412

A27573

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 717

413

A27597

ĐINH DIỆU QUỲNH

QB28g1

Nợ học phí học kỳ 717