Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

                                                                   

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 29)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 24/4/2018.

Đề nghị sinh viên download tại đây.


Các tin khác

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.