Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách ba HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

 

 THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách ba, nghỉ tuần đầu 

HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

BA101

Quản trị học

QUANTRIHOC.3 (thứ Năm, giờ 8 - 10)

QUANTRIHOC.4 (thứ Tư, giờ 8 - 10)

2

BA333

Quản trị kinh doanh khách sạn

QTRIKDKHACHSAN.1 (thứ Sáu, giờ 6 -10)

QTRIKDKHACHSAN.3 (thứ Năm, giờ 6 - 10)

3

CS110

Kỹ thuật số

KYTHUATSO.2 (thứ Tư, giờ 6 - 9)

4

EC204

Kinh tế vi mô

MICRO.9 (thứ Tư, giờ 6 -7; thứ Sáu, giờ 8 -10)

5

EC205

Kinh tế vĩ mô

MACRO.8 (thứ Ba, giờ 8 - 10; thứ Tư, giờ 6 - 7)

MACRO.9 (thứ Năm, giờ 6 – 7; thứ Sáu, giờ 8 - 10)

6

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.7(thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

ANHSTC1.13 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

7

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.9 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

ANHSTC2.13 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 3 - 4)

8

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

ANHSTC3.24 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

9

GE305

Tiếng Anh trung cấp 3

ANHTC3.24 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

10

GF101

Tiếng Pháp 1

PHAP1.13 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

PHAP1.17 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 - 4)

PHAP1.18 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

11

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.7 (thứ Hai, thứ Tư; giờ  8 - 10)

12

GJ163

Tiếng Nhật sơ cấp 3

NHATSC3.10 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 6 - 9)

13

GJ173

Kỹ năng nghe nói, đọc, viết Nhật 3

NNĐV3(NHAT).10 (thứ Ba, giờ 3 – 5; thứ tư; giờ 8 - 10)

14

GZ101

Tiếng Trung 1

TRUNG1.9 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

TRUNG1.10 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

TRUNG1.11 (thứ Sáu, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

15

MA100

Logic và suy luận toán học

LOGICSLTOAN.5.2_BT (thứ Tư, giờ 8 – 9)

16

MA103

Số và cấu trúc đại số

SOCAUTRUCDS.2.1_BT (thứ Tư, giờ 8 – 9)

17

MK201

Nguyên lý marketing

NLYMARKETING.5 (thứ Ba, giờ 3 – 5)

NLYMARKETING.6 (thứ Ba, giờ 8 – 10)

NLYMARKETING.7 (thứ Hai, giờ 8 – 10)

18

PG106

GDTC: Bóng bàn cơ bản

GDTC:BONGBANCB.21 (thứ Bảy, giờ 1 - 2)

GDTC:BONGBANCB.22 (thứ Bảy, giờ 3 - 4)

19

PG110

GDTC: Bơi cơ bản

GDTC:BOICB.1 (thứ Hai, giờ 1 - 2)

GDTC:BOICB.2 (thứ Hai, giờ 3 - 4)

GDTC:BOICB.3 (thứ Ba, giờ 1 - 2)

GDTC:BOICB.4 (thứ Ba, giờ 3 - 4)

GDTC:BOICB.5 (thứ Tư, giờ 1 - 2)

GDTC:BOICB.6 (thứ Tư, giờ 3 - 4)

GDTC:BOICB.7 (thứ Năm, giờ 1 - 2)

GDTC:BOICB.8 (thứ Năm, giờ 3 - 4)

GDTC:BOICB.9 (thứ Sáu, giờ 1 - 2)

GDTC:BOICB.11 (thứ Bảy, giờ 1 - 2)

20

PG115

GDTC: Bóng chuyền cơ bản

GDTC:BONGCHUYENCB.18 (thứ Sáu, giờ 8 - 9)

GDTC:BONGCHUYENCB.21 (thứ Bảy, giờ 1 – 2)

GDTC:BONGCHUYENCB.22 (thứ Bảy, giờ 3 – 4)

21

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

GDTC:THEDUCCB.19 (thứ Tư, giờ 8 – 9)

22

PH335

Sức khỏe cộng đồng

SUCKHOECD.1 (thứ Bảy, giờ 3 - 5)

23

SH111

Lịch sử văn minh thế giới

LSUVANMINHTG.5 (thứ Năm, giờ 8 - 10)

24

SO232

An sinh xã hội

ANSINHXH.1 (thứ Hai, giờ 8 – 10)

25

TR221

Địa lý và tài nguyên du lịch

DIALY&TAINGUYENDL.4 (thứ Năm, giờ 8 - 10)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

AD312

Bóng đá

BONGDA.1 (LL)

BONGDA.2

BONGDA.1 (LL) (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.11

ANHSC3.22

ANHSC3.11 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC3.19

ANHSC3.20

ANHSC3.20 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

ANHSC3.12

ANHSC3.26

ANHSC3.12 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

3

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.5

NHAT1.6

NHAT1.5 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 3 - 5)

3. Danh sách các lớp gộp - tách ba:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách ba

1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.10

ANHSC3.11

ANHSC3.12

ANHSC3.10 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8– 9; khoảng mãA30406  – A31421 )

ANHSC3.11 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8– 9; khoảng mãA31444  – A32041)

ANHSC3.12 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8– 9; khoảng mãA27864  – A30386)

4. Danh sách các lớp nghỉ tuần đầu:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GJ163

 Tiếng Nhật sơ cấp 3

 NHATSC3.8 (thứ Hai, giờ 6 – 10; thứ Tư, giờ 3 – 5; thứ Sáu, giờ 2 - 5)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.